Semalt hünärmeni: Webden maglumat almak üçin iň ajaýyp web sahypasy

Brauzeriňizde scrapper.com talapyny ýazjak bolsaňyz, tordan maglumatlary çykarmak üçin degişli web skraperi gözleýän bolsaňyz gerek. Şeýle-de bolsa, zerur mazmuny almagyň has täsirli ýollary bar we bularyň hemmesini size hödürleýäris.

Maglumatlaryň göwrümi we hili boýunça internet ösüp başlaly bäri, maglumatlar alymlary we kodlaýjylar täze web sahypasyny gözlemek hyzmatlaryny gözläp başladylar. Internetden maglumatlary el bilen gyryp bilersiňiz (bu diňe Python, PHP, JavaScript, C ++, Ruby we beýleki programmirleme dillerini öwreneniňizde mümkindir) ýa-da meseleleriňizi ýerine ýetirmek üçin web sahypasyny ulanyp bilersiňiz.

Ikinji wariant, birinjisinden has gowudyr, sebäbi gyryjy çig maglumatlary gurluşly we tertipli görnüşe öwrüp biler we kod setirini talap etmeýär.

1. ParseHub

“ParseHub” -yň kömegi bilen bir gezekde 1000-den gowrak URL-ni aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Bu gural programmistler we programmist däller üçin hem amatly we köp dilli saýtlardan maglumatlary çykarýar. Diňe birnäçe gezek basmak bilen ýüzlerçe müňlerçe açar sözleri tapmaga kömek etmek üçin ýörite API-ler ulanýar. Bu gyryjy bilen, YouTube-da bar bolan wideolary gözläp, birbada nyşana alyp bilersiňiz.

2. CloudScrape (Dexi.io hem diýilýär)

“CloudScrape” iň oňat we meşhur web gyrmak gurallaryndan biridir. Dürli web sahypalarynda gezýär, maglumatlary ýygnaýar, döwýär we gaty diskiňize aňsatlyk bilen göçürip alýar. Brauzer esasly web programmasy, siziň üçin köp sanly maglumatlary ýygnamak wezipelerini ýerine ýetirip biler.

Çykarylan maglumatlary Google Drive we Box.net-de gönüden-göni saklap bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, ony CSV we JSON formatlaryna eksport edip bilersiňiz. Dexi.io näbelli maglumatlary çykarmak häsiýetleri bilen iň meşhurdyr we talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin dürli proksi serwerlerini hödürleýär. Bu gural bilen derrew 200-e çenli URL-ni gyryp bilersiňiz.

3. Gyryjy

Çäklendirilmedik maglumatlary çykarmak häsiýetleri bolan Chrome giňeltmesi. “Scraper” -iň kömegi bilen dinamiki web sahypasyndan aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz, onlaýn gözleg geçirip bilersiňiz we maglumatlary Google elektron tablisalaryna eksport edip bilersiňiz. Bu programma erkin işleýänler, programma döredijiler, programmistler we kodlaşdyrmaýanlar üçin amatly. Scraper, web brauzeriňizde dogry işleýän we kiçijik XPaths döredýän mugt programma üpjünçiligi. Web mazmunyňyzy has gowy kesgitleýär we web sahypalaryňyzy gözlemäge kömek edýär. Bulaşyk konfigurasiýa bilen iş salyşmagyň zerurlygy ýok, bu guralyň häsiýetleri we aýratynlyklary ParseHub-a meňzeýär.

4. Scrapinghub

“Scrapinghub” torda iň oňat gyryş gurallaryndan biridir we wezipelerini ýerine ýetirmek üçin belli bir proksi rotatoryny ulanyp gymmatly maglumatlary almaga kömek edýär. “Scrapinghub” ulanyjylara amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we dürli web sahypalaryny gözlemek üçin botlary ulanýar. Ulanyjylaryna doly spam goragyny üpjün edýär we birnäçe gezek basmak bilen bütin web sahypasyndan maglumatlary çykarýar.

5. VisualScraper

ParseHub we Scrapinghub ýaly, VisualScraper güýçli, ygtybarly we hakyky web skraperi. Bu gural bilen bir wagtyň özünde 2000-den gowrak URL-den maglumat alyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi birnäçe blogdan we sahypadan maglumatlary aýyrmaga kömek edýär we netijäni hakyky wagtda alýar. Şeýle hem, PDF resminamalaryndan, JPG we PNG faýllaryndan we HTML resminamalaryndan maglumat almak üçin VisualScraper ulanyp bilersiňiz. Maglumatlar gyrylansoň, ony SQL, JSON, CSV we XML ýaly formatlara eksport edip bilersiňiz. VisualScraper dürli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen gabat gelýär we ilkinji nobatda Windows we Linux ulanyjylary üçin elýeterlidir.

mass gmail